top of page

 Przed zapisaniem się

przeczytaj uważnie regulamin.

Kartę zgłoszenia otrzymasz 

na pierwszych zajęciach.

Regulamin

 

Przed wypełnieniem karty zgłoszenia należy zapoznać się
z regulaminem.

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Pływania PLUSK.

 

 

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie umowy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminami Szkoły Pływania PLUSK oraz regulaminami obowiązującymi na terenie obiektu, na którym są prowadzone zajęcia oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty za zajęcia/cykl zajęć w Szkole Pływania PLUSK. Wpłat dokonuje się na początku miesiąca (do 10 dnia każdego miesiąca).

2. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe
lub osobiście u prowadzącego zajęcia.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli i dzieci, którzy
nie posiadają przeciwwskazań od lekarza do uczestnictwa
w zajęciach na basenie. Wizyta u lekarza jest wskazana,
ale Szkoła Pływania PLUSK nie wymaga pisemnej zgody lekarza. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach jest dobrowolna i należy
do dorosłego uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz uczestnika zajęć.

4. Uczestnicy zajęć podpisując kartę zgłoszenia oświadczają,
iż (uczestnik, dziecko, rodzice oraz osoby wyznaczone do opieki nad dzieckiem w wodzie) nie posiadają żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach w wodzie i pływania.

5. Niemowlęta muszą posiadać specjalne jednorazowe pieluszki do pływania zakładane i zdejmowane w szatni na pływalni przed rozpoczęciem zajęć.

6. Jednorazowy czas zajęć w wodzie dla niemowląt i dzieci do
4 roku życia wynosi 30 minut,dla dzieci starszych do 45 minut,
dla dorosłych 45 min – 3 godzin,

7. Dzieci poniżej 6 roku życia biorą udział w zajęciach grupowych w wodzie z jednym rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą przez nich wyznaczoną (po poinformowaniu prowadzącego).

8. Uczestnik ma prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Szkołę Pływania PLUSK.

9. Szkoła pływania zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć,
w tym z przyczyn technicznych(np. awaria na basenie). Jednocześnie zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub zwrócić koszt tych zajęć.

10. W przypadku nieobecności jest możliwe bezpłatne odrobienie tylko jednych zajęć (z danego miesiąca) w innym terminie po wcześniejszym poinformowaniu organizatora lub prowadzącego. Czas na odrobienie zajęć to 60 dni od momentu nieobecności. Pozostała nieobecność nie jest podstawą do zwrotu kosztów.

11. Na basenie obowiązują regulaminy obiektu,z którym uczestnicy kursów, zajęć i szkoleń organizowanych przez Szkołę Pływania PLUSK są zobowiązani się zapoznać indywidualnie oraz zobowiązują się go bezwzględnie przestrzegać.

12. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie całej pływalni, szatni, korytarzy, niecki basenowej, plaży basenowej, parkingu  odpowiadają rodzice lub opiekuni prawni dziecka.

13. Za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z windy, przewijaków, krzesełek do karmienia i innego sprzętu na terenie pływalni oraz całego obiektu, w którym są organizowane zajęcia (hol, korytarze, szatnie, pomieszczenia fitness i poczekalnie, ubikacje, prysznice, plaża basenowa,itd.)  i otoczenia (parkingi, chodniki itp.) odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

14. Prowadzący zajęcia, Szkoła Pływania „PLUSK” oraz właściciel obiektu nie odpowiada za wypadki zaistniałe z przyczyn naruszenia regulaminu pływalni oraz całego obiektu, jak również z faktu wykonywania innych ćwiczeń niż wyznaczone przez instruktora pływania.

15. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczenie zdjęć z wizerunkiem ich oraz dziecka na profilu Szkoły Pływania PLUSK na facebook,  stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.plusktarnow.pl oraz w materiałach szkoleniowych.

16. Szkoła Pływania PLUSK nie odpowiada za rzeczy wartościowe przynoszone przez uczestników zajęć na teren pływalni.

17. W pomieszczeniach pływalni obowiązuje czyste obuwie zmienne typu „klapki”.

18. Podczas zajęć i na terenie obiektu należy zachować czystość
i porządek.

19. Uczestników podczas zajęć obowiązuje czysty strój kąpielowy.

20. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje skorzystanie
z natrysków przed rozpoczęciem zajęć.

21. Strój kąpielowy i pieluszki należy ze względów higienicznych ubierać przed zajęciamii zdejmować po zajęciach tylko w szatni na basenie.

22. Uczestnik zajęć ma prawo zrezygnować z wykonania ćwiczenia zadanego przez prowadzącego.

23. Na zajęciach obowiązuje podporządkowanie się decyzjom prowadzącego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa kąpieli, organizacji zajęć oraz regulaminu pływalni. W sprawach przebywania na terenie obiektu obowiązuje podporządkowanie się decyzjom organizatora zajęć oraz obsługi obiektu.

24. Osoby naruszające porządek publiczny, zagrażające innym lub naruszające postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu basenu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawyna drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

25. Osoby niszczące sprzęt Szkoły Pływania PLUSK, pływalni lub obiektu na terenie, którego są prowadzone zajęcia poniosą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

26. Zabrania się biegania po terenie pływalni, wchodzenia
i skakania do wody bez pozwolenia instruktora prowadzącego zajęcia.

27. W trakcie zajęć na terenie niecki pływalni może przebywać tylko jeden rodzic wraz z dzieckiemw wodzie. Drugi rodzic
lub osoba towarzysząca może wejść na teren niecki do pomocy tylko na początku zajęć oraz 5 minut przed ich zakończeniem. 

28. Zajęcia z pływania niemowląt i małych dzieci sa przeznaczone dla rodziców. Mają na celu przekazanie im wiedzy na temat bezpiecznego oswajania dzieci z wodą oraz nauczenie bezpiecznej zabawy z małymi dziećmi w wodzie.

29. Rodzic uczestniczący w zajęciach z dzieckiem robi to na własną odpowiedzialność i z własnej woli. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach i szkolenie rodzica bez dziecka.

30. Wszelkie informacje o stanie i jakości wody są umieszczone w widocznym miejscu na terenie pływalni (w pobliżu niecki, przy kasie lub w holu obiektu).

bottom of page