top of page

SUPER PLYWAK 2021

REGULAMIN 


 

1. CEL WYDARZENIA SPORTOWEGO SUPER PŁYWAK 2021:

 • popularyzowanie pływania wśród mieszkańców Tarnowa i okolic,

 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,

 • rozbudzanie poprzez działania sportowe własnej aktywności,

 • promocja Kompleksów sportowych TOSiR jako miejsca rekreacji i wypoczynku,

 • promowanie zasady „fair play“ wśród mieszkańców Tarnowa,

 • uświadomienie roli wody w życiu człowieka również jako środowiska do uprawiania ćwiczeń fizycznych,

 • kształtowanie wytrwałości i regularności w dążeniu do podjętych celów,


 


 

2. ORGANIZATOR:


 

Szkoła Pływania „PLUSK“ Kamil Janicki www.plusktarnow.pl


 

koordynator wydarzenia

Kamil Janicki tel. 501 212 934, e-mail: k-janicki@o2.pl


 

3. CZAS TRWANIA WYDARZENIA:

       01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA

Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na pływalni krytej TOSiR na ul. Traugutta 5A w Tarnowie zgodnie z niniejszym regulaminem. Każda osoba (umiejąca pływać, bez względu na wiek) odwiedzająca basen, która wykupiła bilet i jest czynnym klientem Szkoły Pływania PLUSK, ma prawo zgłosić przepłynięty w danym dniu dystans (tym samym dobrowolnie włącza się do akcji. Osoby niepełnoletnie biorą udział w akcji tylko pod nadzorem trenera, instruktora pływania, rodzica lub opiekuna prawnego. Przepłynięty dystans należy zgłosić w danym dniu na adres: k-janicki@o2.pl


 

Dystans można pokonywać dowolnym stylem, po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany niecki basenu. Można używać sprzęt typu płetwy, pull buoy, łapki, rurka czołowa.

Każdy uczestnik sam liczy sobie przepłyniętą ilość metrów za każdym razem, gdy jest na basenie i w tym samym dniu przesyła stosowną informację na podany adres organizatora. Przepłynięty dystans należy wpisać w metrach.


 

Liczymy na uczciwość uczestników.


 

Organizator umieszcza dane osoby oraz pokonany dystans na specjalnej liście uczestników, która jest dostępna do wglądu u organizatora. Przez cały czas trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika.


 

POWODZENIE AKCJI UZALEŻNIONE JEST OD UCZCIWOŚCI  UCZESTNIKA.


 

NADRZĘDNA ZASADA „FAIR PLAY“ POWINNA BYĆ PROMOWANA I PRZESTRZEGANA PRZEZ UCZESTNIKÓW.


 

Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie w sumie 15 km – 25 km uzyskuje tytuł „Super Pływaka“ (brązowego).

Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie w sumie 25 km – 50km uzyskuje tytuł „Super Pływaka“ (srebrnego).

Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie w sumie 50 km lub więcej uzyskuje tytuł „Super Pływaka“ (złotego).

Bieżące wyniki są dostępne u organizatora. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia „Super Pływak 2021“ są zamieszczane na stronie www.plusktarnow.pl.

           


 

UWAGA:

Nie ma znaczenia ilość wejść na basen. Wybrany dystans można osiągnąć w tydzień, miesiąc lub przez cały czas trwania akcji. Impreza przeznaczona jest przede wszystkim dla klientów i klientek Szkoły Pływania PLUSK w Tarnowie.


5. MIEJSCE:

Pływalnia kryta MDS im.Andrzeja Kiełbusiewicza w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 5A

 

koordynator wydarzenia:

Kamil Janicki tel. 501 212 934, e-mail: k-janicki@o2.pl


 

6. NAGRODY:

 • Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali dystans wymagany regulaminem otrzymają dyplomy i medale.

 • Dodatkowo wybrane losowo osoby otrzymają inne nagrody rzeczowe (zależne od pozyskanych sponsorów).

   

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Każdy uczestnik przed wejściem na basen ma obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektu oraz przestrzegania jego postanowień.

 • Poprzez zgłoszenie do udziału w wydarzeniu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie, przez Organizatorów, na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, , wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.

 • Warunkiem uczestniczenia w akcji jest posiadanie dobrego stanu zdrowia bez przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach pływackich oraz świadomość udziału na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

 • Pływanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych jest surowo zabronione.

 • Uczestnik akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi pokonanego dystansu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka jakie wiąże się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym także śmierci), dobrowolnie i świadomie zdecydował się podjąć to ryzyko.

 • Organizatorzy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu jakie może pociągać za sobą udział w akcji oraz zwolnieni są z obowiązku naprawienia takich szkód. 

 • Organizatorzy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w rywalizacji oraz uroczystym wręczeniu wyróżnień, oraz zwolnieni są z obowiązku naprawiania takich szkód.

 • Uczestnik może złożyć protest do dnia zakończenia akcji. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim oraz muszą być dostarczone Organizatorowi lub innej osobie przez niego upoważnionej. Protest musi zawierać dane osobowe Uczestnika zgłaszającego, jego własnoręczny podpis oraz krótki opis zdarzenia. W kwestii rozpatrywania ewentualnych protestów decyzja Organizatorów jest ostateczna.

 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 

Organizator:

Szkoła Pływania „PLUSK“ Kamil Janicki

bottom of page